cgrp remmer stand van zaken

Sinds november 2018 hebben drie leveranciers van de CGRP-remmer goedkeuring op Europees niveau. Dat betekent dat hun medicijnen ook in Nederland beschikbaar zijn. Ze worden echter (nog) niet vergoed. Of dat gaat gebeuren en voor wie, wordt getoetst door Zorginstituut Nederland. Hoofdpijnnet pleit voor een snelle procedure en vergoeding van deze medicijnen.  Dit artikel wordt aangevuld met de laatste updates.

Procedure
Om medicijnen opgenomen te krijgen in het basispakket, moet een farmaceut daarvoor een dossier indienen bij Zorginstituut Nederland, die op haar beurt de minister daarover advies uitbrengt. Op 27 juni 2019 heeft het Zorginstituut (ZiN) verslag uitgebracht aan Minister Bruins over de inhoudelijke toetsing van een van CGRP-remmers. De boodschap was tweeledig: enerzijds gaf het ZiN aan niet de meerwaarde te zien t.o.v. een ander migrainemiddel Topiramaat. Anderzijds nodigde het ZiN de beroepsgroep uit om samen met andere partijen tot een voorstel te komen voor welke subgroep de CGRP-remmer wél beschikbaar zou moeten zijn. Oftewel, de deur blijft op een kier.

Hoofdpijnnet aan tafel bij Zorginstituut
Hoofdpijnnet heeft op 22 juli 2019 de minister geschreven met het verzoek haast te maken met de procedure én aangegeven betrokken te willen zijn bij deze discussie. Op donderdag 26 september waren voorzitter Karin van Haperen en vrijwilliger Natacha Franke, samen met de NHV (neurologen) en VNHC (hoofdpijncentra) hierover in gesprek met het ZiN. Natacha wist overtuigend de impact van migraine voor het voetlicht te brengen en we kregen goed de gelegenheid om vanuit het perspectief van de patiënt het belang van het nieuwe medicijn te benadrukken. Aansluitend heeft het ZiN aan de betrokken partijen gevraagd te definiëren welke groep patiënten in hun ogen in aanmerking zou moeten komen voor de CGRP-remmer.

Update januari 2020
De beroepsgroep heeft eind januari een rapport uitgebracht aan het Zorginstituut (ZiN). Dit kostte tijd en moest zorgvuldig gebeuren. Het ZiN zal nu de farmaceuten vragen op basis daarvan een dossier aan te leveren. Pas daarna kan het ZiN een onderbouwd advies aanleveren bij de minister. Kortom, een proces van lange adem. Onze boodschap aan de farmaceuten die het medicijn nu beperkt verstrekken: ga hiermee door! Uit ons Meldpunt blijkt immers hoezeer hun leven in positieve zin is veranderd. Ondertussen zal Hoofdpijnnet bij het ZiN deze maand opnieuw aandringen om de vaart erin te houden.

Update maart 2020
Eind maart heeft Hoofdpijnnet in een brief aan het Zorginstituut Nederand (ZiN) opnieuw aangedrongen op voortgang in de procedure en duidelijkheid voor wie het medicijn wél vergoed zal gaan worden. Deze brief is ondertekend door onze beschermheer Nout Wellink, onze ambassadeur Guusje ter Horst en voorzitter Karin van Haperen. Voor de volgende stap vraagt het ZiN op basis van een advies van de beroepsgroep de farmaceutische bedrijven een dossier aan te leveren. Op basis daarvan zal het ZiN opnieuw advies uitbrengen aan de minister van VWS. Normaliter duurt dat proces zes tot negen maanden. Wij houden je op de hoogte!

Lees ook:

‘Persbericht 12-09-2019:  Hoofdpijnnet maakt zich sterk voor nieuwe migraineremmer’

‘Hoofdpijnnet start Meldpunt voor ervaringen met CGRP-remmer’

‘Nieuwe migraineremmer in proceduremolen’

‘Zorginstituut erkent meerwaarde erenumab’

‘Hoofdpijnnet verstuurt brief over CGRP-remmer naar minister Bruins’

‘Eerste gebruikerservaringen CGRP zijn hoopvol’