cgrp remmer stand van zaken

Sinds november 2018 hebben drie leveranciers van de CGRP-remmer goedkeuring op Europees niveau. Dat betekent dat hun medicijnen ook in Nederland beschikbaar zijn. Ze worden echter (nog) niet vergoed. Of dat gaat gebeuren en voor wie, wordt getoetst door Zorginstituut Nederland. Hoofdpijnnet pleit voor een snelle procedure en vergoeding van deze medicijnen.  Dit artikel wordt aangevuld met de laatste updates.

Procedure
Om medicijnen opgenomen te krijgen in het basispakket, moet een farmaceut daarvoor een dossier indienen bij Zorginstituut Nederland, die op haar beurt de minister daarover advies uitbrengt. Op 27 juni 2019 heeft het Zorginstituut (ZiN) verslag uitgebracht aan Minister Bruins over de inhoudelijke toetsing van een van CGRP-remmers. De boodschap was tweeledig: enerzijds gaf het ZiN aan niet de meerwaarde te zien t.o.v. een ander migrainemiddel Topiramaat. Anderzijds nodigde het ZiN de beroepsgroep uit om samen met andere partijen tot een voorstel te komen voor welke subgroep de CGRP-remmer wél beschikbaar zou moeten zijn. Oftewel, de deur blijft op een kier.

Hoofdpijnnet aan tafel bij Zorginstituut
Hoofdpijnnet heeft op 22 juli 2019 de minister geschreven met het verzoek haast te maken met de procedure én aangegeven betrokken te willen zijn bij deze discussie. Op donderdag 26 september waren voorzitter Karin van Haperen en vrijwilliger Natacha Franke, samen met de NHV (neurologen) en VNHC (hoofdpijncentra) hierover in gesprek met het ZiN. Natacha wist overtuigend de impact van migraine voor het voetlicht te brengen en we kregen goed de gelegenheid om vanuit het perspectief van de patiënt het belang van het nieuwe medicijn te benadrukken. Aansluitend heeft het ZiN aan de betrokken partijen gevraagd te definiëren welke groep patiënten in hun ogen in aanmerking zou moeten komen voor de CGRP-remmer.

Update januari 2020
De beroepsgroep heeft hiervoor eind januari een rapport uitgebracht aan het Zorginstituut (ZiN). Dit kostte tijd en moest zorgvuldig gebeuren. Het ZiN zal nu de farmaceuten vragen op basis daarvan een concept vergoedingen-dossier aan te leveren. Pas daarna kan het ZiN een onderbouwd advies aanleveren bij de minister.

Update maart 2020
Eind maart heeft Hoofdpijnnet in een brief aan het Zorginstituut Nederand (ZiN) opnieuw aangedrongen op voortgang in de procedure en duidelijkheid voor wie het medicijn wél vergoed zal gaan worden. Deze brief is ondertekend door onze beschermheer Nout Wellink, onze ambassadeur Guusje ter Horst en voorzitter Karin van Haperen.

Update voorjaar 2020
De farmaceuten van erenumab, galcanezumab en fremanezumab werken inmiddels gezamenlijk aan een concept-vergoedingendossier om in te dienen bij het ZiN.

Update juli 2020
Eind juli gaat het concept vergoedingendossier naar het het Zorginstituut. Daarna volgt het vooroverleg met de Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut, waarbij ook Hoofdpijnnet zal aansluiten. Na verwerking van het commentaar wordt het gezamenlijke finale dossier door de drie farmaceuten ingediend bij het Zorginstituut. Die brengt dan daarover advies uit over de vergoeding aan de minister van VWS.

Een einddatum van dit hele proces is niet bekend. Alle partijen streven naar ‘zo snel als mogelijk’ met de kanttekening dat dit soort processen vaak lang zijn. Deze procedure is bijzonder omdat het een gezamenlijk dossier betreft door drie farmaceuten over drie middelen, waar dat normaal gesproken slechts één farmaceut en één middel betreft.

Update november 2020
Begin oktober is het finale dossier voor vergoeding van de CGRP-remmer ingediend bij het Zorginstituut. Het wachten is nu op het advies dat het ZiN gaat uitbrengen aan de minister. De verwachting is dat eind 2020, begin 2021, hierover meer bekend is. Dan volgt eerst nog een inspraakronde, waarbij Hoofdpijnnet zeker haar stem zal laten horen. Hoofdpijnnet heeft nog geen enkel signaal ontvangen dat de lopende medical need programma’s bij de hoofdpijncentra voortijdig zullen stoppen.

Update december 2020
Er is eindelijk zicht op behandeling van het dossier over de CGRP-medicatie bij het Zorginstituut Nederland. Het dossier van drie farmaceutische bedrijven zal uiterlijk eind februari besproken worden in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Welke patiëntengroep in aanmerking komt, is nog niet duidelijk. In ieder geval zal Hoofdpijnnet in de consultatieronde die daarop volgt, de impact van migraine en het positieve effect van de medicatie blijven benadrukken. We volgen het proces nauwlettend en houden je op de hoogte.

Lees ook:

01-06-2020 ‘Migraineremmers: wachten op schot in de zaak’ 

12-09-2019:  ‘Hoofdpijnnet maakt zich sterk voor nieuwe migraineremmer’

11-09-2019: ‘Meldpunt CGRP: Eerste gebruikerservaringen CGRP-remmer door Hoofdpijnnet geinventariseerd’

30-07-2019: ‘Hoofdpijnnet verstuurt brief over CGRP-remmer naar minister Bruins’

05-07-2019: ‘Zorginstituut erkent meerwaarde erenumab’

12-04-2019: ‘Nieuwe migraineremmer in proceduremolen’

30-01-2019: ‘Hoofdpijnnet start Meldpunt voor ervaringen met CGRP-remmer’